• Piazza AVM No:69/C Kapı No: 222 Maltepe / İstanbul

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkilerini  düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukukunu düzenleyen temel hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenir. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyerek, işçi haklarını korur ve işverenin yükümlülüklerini belirler. Ayrıca, işveren ve işçilerin birbirleriyle olan sözleşmelerinde uyacakları kuralları belirler.

İş hukuku; işverenin işçiye ödeyeceği ücreti, işçi ihbar ve tazminat davalarını, işçinin çalışma saatlerini, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini, işçinin sosyal haklarını ve işten çıkarma usullerini ve işten çıkarma davalarını belirler. İş hukuku, işçilerin ücretlerini düzenler ve işçilere, çalışma saatleri, tatil, sosyal haklar ve iş sağlığı ve güvenliği konularında koruma sağlar ve bu alanlardaki uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek yasal süreci belirler. Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri iş hukuku kapsamındadır. Dilekçeler ve diğer hukuki resmi evrakların hazırlanıp takip edilmesi, dava ve yasal süreçlerin takibi, müvekkil ile iletişime geçerek süreçler hakkında doğrudan bilgilendirilmesi avukatlık ve danışmanlık ofisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Siz de iş hukuku konularında hukuki danışmanlık almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Sözleşmesi Türleri

Türkiye'de iş hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli kurallar ve yönetmelikler içerir. İş sözleşmeleri ise bu ilişkilerin temelini oluşturur ve çeşitli türleri bulunur. Sürekli iş sözleşmeleri, en yaygın iş sözleşmesi türüdür. Belirli bir bitiş tarihi olmadan sürekli çalışmayı öngörür. Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli bir proje, mevsimlik işler veya belirli bir süreliğine yapılan işler için kullanılır. Sözleşme, önceden belirlenen bir bitiş tarihi ile sona erer. Kısmi zamanlı iş sözleşmeleri, çalışanın haftalık çalışma süresinin, benzer işlerde tam zamanlı çalışanlarınkinden daha az olduğu sözleşme türüdür. Çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri, çalışanın işverenin ihtiyacına göre belirli günlerde ya da saatlerde çalıştığı esnek bir sözleşme türüdür.

İş Sözleşmesi Fesih Şartları

İş sözleşmesinin feshedilmesi, İş Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenlenir. Bu süreç, işveren ve çalışanın haklarını ve yükümlülüklerini belirler ve adil bir iş ilişkisinin sürdürülmesini amaçlar. İşveren, belirli şartlar altında iş sözleşmesini feshedebilir. Bu, genellikle çalışanın performansı, davranışları veya işletmenin ihtiyaçlarına bağlıdır. Çalışanlar da belirli koşullar altında iş sözleşmesini feshedebilir. Bu genellikle işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya çalışma şartlarının değişmesi durumlarında olabilir. İşveren ve çalışan arasında karşılıklı anlaşma yoluyla iş sözleşmesi sonlandırılabilir. İş Kanunu, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda uyulması gereken bildirim sürelerini belirler. Bu süreler, işçinin kıdemine göre değişiklik gösterir. Belirli şartlarda, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda çalışana kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekebilir. İşveren, iş sözleşmesini feshederken yazılı bir fesih bildirimi yapmak zorundadır. İş hukuku hakkında yasal danışmanlık hizmetimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşçi Hakları

İşçi hakları, İş Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatlar ile korunan temel haklar ve özgürlükler bütünüdür. Bu haklar, çalışma hayatının adil ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçlar ve işçilerin korunmasını sağlar. İşçi haklarının kapsamı işçinin sağlığı , mal,i hakları ve güvenliği üzerinde temellendiğini görürüz. İşçilerin haftalık çalışma saatleri ve günlük dinlenme zamanları yasalarla belirlenmiştir. İşçilere, yaptıkları iş karşılığında adil bir ücret ödenmesi ve diğer özlük haklarının sağlanması esastır. İş yerinde sağlık ve güvenlik standartlarının korunması, işçilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için zorunludur. İşçilerin sendika kurma, sendikaya üye olma ve sendikal faaliyetlere katılma hakları da yasal güvence altındadır.

İşveren Hakları

İşveren hakları, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarla korunan ve işverenlerin işyerlerindeki yönetsel ve operasyonel faaliyetleri üzerindeki haklarını tanımlayan kavramlardır. İşverenlerin, işçileri yönetme, iş yerini düzenleme ve işletme kararlarını alma gibi önemli yetkileri bulunmaktadır. İşverenler, işçi alımı, işe yerleştirme, görev dağılımı ve performans değerlendirme gibi işçileri yönetme haklarına sahiptir. İşverenler, iş yerinin düzenlenmesi ve işin yürütülmesi ile ilgili kararları alma yetkisine sahiptir. İşverenler, iş yerindeki düzeni ve disiplini sağlamak için gerekli önlemleri alma ve kuralları belirleme hakkına sahiptirler. Bu, disiplin kurallarını belirleme ve ihlallerde disiplin cezaları uygulama yetkisini içerir. İş Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, işverenler belirli koşullarda iş sözleşmesini feshetme hakkına işverenler de sahiptir. İşverenlerin haklarıın yanı sıra önemli yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. İşverenler, çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür ve çalışanlarının ücretlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödeme yükümlülüğüne sahiptir. İşverenler, çalışanları adına gerekli sosyal güvenlik primlerini ödemekle yükümlüdür.

Kıdem Tazminatı

kıdem tazminatı, işçilere uzun süreli hizmetleri karşılığında işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlenen bu tazminat, işçinin işten ayrılması durumunda belirli şartlar altında kendisine ödenir. Bu tazminat, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, işveren tarafından işçiye ödenen ve hizmet süresine bağlı olarak hesaplanan bir tazminattır. Kıdem tazminatının temel amacı, işçiye uzun süreli hizmetleri için bir ödül sağlamak ve işten ayrılma durumunda maddi bir güvence sunmaktır. Kıdem tazminatı, işçinin hizmet süresine ve son aldığı brüt ücrete göre hesaplanır. Genel olarak, her tam yıl için işçinin son brüt maaşının 30 günlük tutarı kadar tazminat ödenir. Kıdem tazminatından yararlanabilmek için, işçinin en az bir yıl süreyle aynı işveren altında çalışmış olması ve iş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermiş olması gerekir. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmesi, işçinin emeklilik, sağlık, askerlik gibi nedenlerle işten ayrılması durumlarında kıdem tazminatı ödenir. Hakkınız olan kıdem tazminatını alabilmek için yasal yollara avukatlar aracılığıyla başvurabilirsiniz sizin için iş davalarınızı uzman iş hukuku kadromuzla takip etmemizi isterseniz bizimle iletişime geçin.

İş Hukukunda Sıkça Sorulan Sorular

İş hukuku neden önemlidir?

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyerek adil ve dengeli çalışma koşulları oluşturulmasını sağlar. İş hukukunun önemi, birkaç temel noktada yoğunlaşır:

 1. Çalışan Haklarını Koruma: İş hukuku, çalışanların haklarını koruyarak onların güvence altında olmasını sağlar. Örneğin, çalışma saatleri, ücretler, izinler gibi konularda çalışanları korur.

 2. İşveren Haklarını Koruma: İş hukuku sadece çalışanları değil, işverenleri de korur. İşverenlerin de iş yerinde düzen sağlamak, verimliliği artırmak gibi hakları vardır.

 3. Uyuşmazlık Çözümü: İşçi ve işveren arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olur.

 4. İş Güvencesi: İş hukuku, işten çıkarılmaların haksız yere yapılmamasını sağlayarak iş güvencesi oluşturur.

 5. Toplumsal Refah: İş hukuku, adil çalışma şartları sayesinde toplumsal refahın artmasına katkı sağlar. Adil bir iş ortamı, çalışanların motivasyonunu ve toplumun genel mutluluğunu artırır.

Dolayısıyla, iş hukuku iş dünyasının temel taşlarından biridir ve çalışanların ve işverenlerin haklarını dengeleyerek adil bir iş ortamı yaratır.

İş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmesi, işveren ile işçi arasında yapılan, işçinin belirli bir süre boyunca işveren adına çalışmayı kabul ettiği ve işverenin de bu hizmet karşılığında işçiye ücret ödemeyi taahhüt ettiği yazılı ya da sözlü anlaşmadır. İş sözleşmeleri, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri açıkça belirler.

İş sözleşmesinde genellikle şu maddeler yer alır:

 1. İşin Tanımı: İşçinin yapacağı işin detaylı bir açıklaması.
 2. Ücret: İşçinin alacağı maaş, ödeme sıklığı ve diğer ödemeler.
 3. Çalışma Saatleri: Haftalık çalışma saatleri ve fazla mesai şartları.
 4. İzinler: Yıllık izin, hastalık izni gibi izinlerin detayları.
 5. Fesih Koşulları: Sözleşmenin nasıl sonlandırılacağına dair şartlar.
 6. Gizlilik ve Yükümlülükler: İşçinin işverene karşı gizlilik ve diğer yükümlülükleri.
 7. İş Güvencesi ve Tazminatlar: İşten çıkarılma durumunda işçiye sağlanacak güvenceler ve tazminatlar.

İş sözleşmeleri, işçi ve işveren arasında belirli bir süre boyunca süren profesyonel ilişkiyi düzenleyerek her iki tarafın da haklarını korumaya yardımcı olur.

Çalışma saatleri ne kadar olmalıdır?

Türkiye’de çalışma saatleri genellikle iş kanunları ile düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, normal çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir ve günde ortalama 9 saat olarak dağıtılabilir. Bununla birlikte, işveren ve işçi arasındaki anlaşmaya bağlı olarak, haftalık çalışma saatleri farklı bir şekilde dağıtılabilir, ancak hiçbir koşulda günde 11 saati aşmamalıdır.

Öte yandan, bazı sektörlerde veya iş pozisyonlarında farklı çalışma saatleri uygulanabilir. Örneğin, vardiyalı çalışma sistemlerinde, gece çalışmalarında veya esnek çalışma saatlerine sahip işlerde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Fazla mesai de yasal düzenlemelere tabidir. İşverenin talebi üzerine haftalık 45 saati aşan çalışma saatleri fazla mesai olarak kabul edilir ve bu saatler için işçilere normal ücretlerinin üzerinde ödeme yapılması gerekir.

Ayrıca, işçilere yeterli dinlenme aralıkları ve haftalık tatil günleri sağlanmalıdır. Özellikle yoğun çalışma temposuna sahip işlerde, işçinin sağlığını ve verimliliğini korumak için bu önemlidir.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin aynı işverenle çalıştığı süre boyunca kazandığı bir hak olup, iş sözleşmesinin belli başlı sebeplerle sona ermesi durumunda işçiye ödenen tazminattır. Türkiye’de iş mevzuatına göre, işçinin en az 1 yıl süreyle çalışmış olması kıdem tazminatı hakkı için gereklidir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin son brüt maaşı ve hizmet süresi dikkate alınır. Her tam yıl için işçinin 30 günlük brüt ücreti kadar tazminat ödenir. Yani, işçinin çalıştığı yıl sayısı ile son aldığı brüt maaşın 30 günlük tutarı çarpılır.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin;

 • İşçinin emeklilik veya yaşlılık hakkını kazanması,
 • İşçinin kendi isteğiyle değil, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi,
 • İşçinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelmesi,
 • Kadın işçinin evlenmesi sonrasında 1 yıl içinde işten ayrılması,

gibi durumlarda ödenir.

Kıdem tazminatı işçi açısından önemli bir güvence unsuru olup, işten ayrılırken maddi olarak bir nebze de olsa destek sağlar.

İşveren hakları nelerdir?

İşveren hakları, işverenlerin iş yerini düzenleme, işçileri yönetme ve işletmeyi verimli bir şekilde işletme hakkını kapsar. İşverenlerin, iş hukuku çerçevesinde bir dizi hakkı vardır:

 1. İşe Alım ve İşten Çıkarma Hakkı: İşverenler, işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda işçi alımı yapma veya işten çıkarma hakkına sahiptir.

 2. Çalışma Şartlarını Belirleme: İşverenler, işin niteliğine göre çalışma saatlerini, ücretleri ve diğer çalışma koşullarını belirleme hakkına sahiptir.

 3. Performans Değerlendirmesi: İşverenler, işçilerin performansını değerlendirme ve bu değerlendirmeye göre terfi, ücret artışı gibi kararlar alma hakkına sahiptir.

 4. Disiplin Uygulama Hakkı: İşverenler, iş yerinde kurallara uyulmasını sağlama ve kurallara aykırı davranışlarda bulunan işçilere disiplin cezaları uygulama hakkına sahiptir.

 5. İş Yerini Yönetme: İşverenler, iş yerinin yönetimini ve organizasyonunu sağlama hakkına sahiptir. Bu, iş yerinin fiziksel düzenini, iş akışını ve diğer operasyonel yönleri içerir.

 6. Gizlilik ve Rekabeti Koruma: İşverenler, işletmenin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini koruma ve işçilerden rekabet etmeme taahhüdü alma hakkına sahiptir.

 7. Eğitim ve Gelişim: İşverenler, işçilere eğitim ve gelişim fırsatları sunma hakkına sahiptir.

 8. Sağlık ve Güvenlik Standartlarını Uygulama: İşverenler, iş yerinde sağlık ve güvenlik standartlarını belirleme ve uygulama hakkına sahiptir.

İşveren hakları, işçi hakları ile dengeli bir şekilde ele alınmalıdır. İşverenler, haklarını kullanırken iş hukuku ve etik kurallara uygun hareket etmeli, işçilerin de haklarını gözetmelidir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukatınızla Görüşün