• Piazza AVM No:69/C Kapı No: 222 Maltepe / İstanbul

Şirketler İçin KVKK Hukuku

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur. KVKK’nın amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK’nın gerekliliklerine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, korunması ve kullanılması, KVKK’ya uygunluğun denetimini sağlamak için gerekli politika, prosedür ve sözleşmelerin hazırlanması, KVKK uygulamalarına uyumlu bir şekilde veri ihlalleri ve diğer KVKK ile ilgili sorunlarla ilgili hukuki destek sağlarlar. Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve kullanımıyla ilgili kuralları belirleyen bir yasadır. KVKK, kişisel verilerin korunmasını ve bu verilerin kötüye kullanımını önlemeyi amaçlar. KVKK uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi için açık bir rıza alınması, veri güvenliği önlemlerinin alınması, kişisel verilerin güncel tutulması gibi bir dizi yükümlülükler bulunmaktadır. Siz de KVKK hukuku konularında hukuki danışmanlık almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumluları Kimlerdir?

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında, veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan kişi veya kurumları ifade eder. Veri sorumluları, kişisel verileri işleyen ve bu veriler üzerinde karar verme yetkisi olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu, şirketler, kamu kurumları veya bireysel işletmeler olabilir. Veri sorumluları, veri işleme faaliyetlerinin KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin kaydını tutmak ve bu verilerin güvenliğini sağlamak zorundadır. Veri sorumluları, veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları, kimlerle paylaşıldığı ve nasıl toplandığı konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir. Veri ihlalleri durumunda, veri sorumluları bu durumu en kısa sürede ilgili kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirmekle yükümlüdür.

Şirketlerin KVKK'ya Uyum Süreci

Türkiye'de 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), şirketlerin kişisel verileri işleme biçimlerini düzenler ve bireylerin veri mahremiyetini korumayı amaçlar. Şirketlerin KVKK'ya uyum süreci, bu kanunun gerekliliklerine uymak ve veri ihlallerini önlemek için kritik öneme sahiptir. KVKK, şirketlerin kişisel verileri işlerken uygunluk göstermelerini zorunlu kılar. Bu uyumluluk, yasal yaptırımlardan kaçınmak için gereklidir. KVKK'ya uyum, veri güvenliğini artırır ve müşteri güvenini sağlar. Şirketler, KVKK gerekliliklerine uygun veri koruma politikaları ve prosedürleri oluşturmalıdır. KVKK'ya uyum sürecinde veri sorumlusu ve gerektiğinde veri koruma görevlisi atanmalıdır. Bu süreçte şirket çalışanlarına KVKK hakkında eğitim verilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemlidir. Mevcut veri işleme süreçleri, KVKK'nın gerekliklerine göre değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Şirketler, belirli bir büyüklüğün üzerindeki veya belirli nitelikteki veri işleme faaliyetleri için Kişisel Veri İşleme Kayıt Sistemi VERBİS'e kaydolmalıdır. Bu bir yasal yükümlülüktür. Şirketler, kişisel verileri işlerken ilgili kişileri bilgilendirmeli ve gerektiğinde açık rıza almalıdır. Herhangi bir veri ihlali durumunda, şirketlerin bu durumu en kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ve etkilenen kişilere bildirmesi gerekmektedir.

KVKK Kapsamında Toplanan Veriler

KVKK kapsamında toplanan veriler, bireylerin mahremiyet haklarının korunmasını amaçlar ve bu verilerin işlenmesi için belirli kurallar ve yükümlülükler getirir. KVKK kapsamında toplanan veri türleri şunlardır: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası gibi temel kimlik bilgileri; telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi gibi iletişim bilgileri; banka hesap numaraları, kredi kartı bilgileri gibi finansal veriler; kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgiler, sağlık raporları gibi özel nitelikli kişisel veriler; iş ve eğitim geçmişi, sertifikalar gibi kariyer bilgileri. KVKK, veri sahiplerinin aydınlatılmasını ve açık rızalarının alınmasını zorunlu kılar. Toplanan veriler, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmelidir. İşlenen veriler, işlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Toplanan verilerin güvenliği sağlanmalı ve yasal süreler dahilinde saklanmalıdır.

Şirketlerin Sorumlulukları - Veri Güvenliği ve Saklanması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), şirketlerin kişisel verileri nasıl işlediklerini ve koruduklarını düzenleyen önemli bir mevzuattır. Bu kanun, şirketlerin kişisel verileri koruma konusunda belirli yükümlülükler getirir. Şirketler, işledikleri kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almalıdır. Veri sahiplerinin, verilerinin nasıl ve neden işlendiği konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin açık rızasının alınması gerekmektedir, özellikle özel nitelikli kişisel veriler söz konusu olduğunda. Belirli büyüklükteki şirketlerin ve belirli veri işleme faaliyetlerini yürüten şirketlerin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmaları gerekmektedir. Herhangi bir veri ihlali durumunda, şirketler bu durumu en kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ve etkilenen veri sahiplerine bildirmekle yükümlüdür.

KVKK İhlalleri

KVKK ihlalleri, bu kanunun gerekliliklerine uyulmaması durumunda ortaya çıkan hukuki sorunlardır ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Veri Güvenliği İhlalleri: Kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi, ifşa edilmesi veya kaybedilmesidir. Aydınlatma ve Rıza İhlalleri: Veri sahiplerinin veri işleme faaliyetleri hakkında yeterince bilgilendirilmemesi veya açık rızalarının alınmamasıdır. Veri İşleme İhlalleri: Verilerin kanunda belirtilen amaçlar dışında işlenmesi veya gereğinden fazla verinin toplanmasıdır. Şirketinizin veya sizin işisel verilerinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız hukuki yollara başvurmak için KVKK avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz

KVKK İhlaleri Sonrasında Yaptırım ve Cezalar

KVKK'ya aykırı hareket eden veri sorumlularına uygulanan cezalar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. İdari Para Cezası: KVKK’ya aykırı davranışlarda bulunan veri sorumlularına, idari para cezaları uygulanabilir. Bu cezalar, ihlalin türüne ve boyutuna göre değişkenlik gösterir. Hapis Cezası: Ağır ihlallerde, veri sorumlularına hapis cezası verilebilir. İtibar Kaybı: KVKK ihlali yapan şirketler, müşteri güvenini kaybedebilir ve itibarlarını zedeleyebilir. KVKK ihlalleri, sadece maddi kayıplara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin itibarı ve müşteri ilişkileri üzerinde de olums negative etkiler yaratabilir. Bu nedenle, şirketlerin KVKK'ya uyum konusunda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Şirketler için KVKK Sıkça Sorulan Sorular

KVKK nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kısaltmasıdır. 6698 sayılı bu kanun, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK’nın temel amacı, kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve bireylerin bu veriler üzerindeki kontrol ve denetim yetkisini artırmaktır.

Kişisel veri, kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta gibi doğrudan ya da dolaylı bir kişiye ait olan bilgiler kişisel veri kapsamına girer.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesi esnasında aşağıdaki ilkelerin gözetilmesini zorunlu kılar:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel veriler, kanunlara ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmelidir.

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir.

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Veriler, belirli, açık ve meşru amaçlar dışında işlenmemelidir.

 4. İlgili, sınırlı ve amaçla bağlantılı olma: Toplanan veriler, işlendikleri amaçla sınırlı ve bu amaçla bağlantılı olmalıdır.

 5. Azami süre ile sınırlı saklama: Veriler, yalnızca gereken süre boyunca saklanmalıdır.

KVKK ayrıca, kişisel verilerin toplanmasında bireylerin onayının alınmasını ve veri sorumlularının (şirketler, kurumlar vb.) kişisel veriyi işlerken birtakım yükümlülüklere uymasını zorunlu kılar. Kişisel verilerin korunması, gerek bireylerin gizliliği gerekse toplumun genel güvenliği açısından son derece önemlidir. Bu nedenle KVKK, veri güvenliği konusunda önemli bir yasal çerçeve sunar.

Şirketler KVKK'ya nasıl uyum sağlar?

Şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ya uyum sağlaması, müşteri ve çalışan verilerinin güvenliğini sağlamak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek adına önemlidir. KVKK’ya uyum süreci, planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmelidir. İşte bu süreçte izlenecek adımlar:

1. Bilinçlendirme ve Eğitim

KVKK’ya uyum sürecinin ilk adımı, şirket yönetimi ve çalışanların KVKK hakkında bilinçlendirilmesidir. Eğitimler düzenlenerek çalışanların kişisel veri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır.

2. Veri Envanteri Hazırlama

Şirketlerin işlediği kişisel verileri tespit etmeleri ve bu veriler üzerinde bir envanter hazırlamaları gerekmektedir. Hangi verilerin, neden ve nasıl işlendiği açıkça belirtilmelidir.

3. Veri Sorumlusu Siciline Kayıt

Veri sorumluları, KVKK gereğince Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yaptırmalıdır.

4. Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel veri sahiplerinin, verilerinin hangi amaçla işleneceği, kimlere aktarılabileceği ve bu verilerin nasıl toplandığı konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

5. Açık Rıza ve İlgili Mevzuata Uygunluk

Kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası alınarak veya kanunda öngörülen haller dışında gerçekleştirilemez.

6. Güvenlik Önlemleri

Şirketler, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik ve idari tedbirler almalıdır. Örneğin, verilere erişim kontrolü, şifreleme yöntemleri kullanma, düzenli güvenlik testleri yapma gibi.

7. Veri Saklama ve İmha Politikaları

Veri saklama süreleri ve imha süreçleri kanunlara uygun şekilde belirlenmeli, veriler bu sürelere uygun olarak saklanıp imha edilmelidir.

8. İhlal Durumunda Bildirim

Kişisel veri ihlali durumunda, ihlal en kısa sürede ilgililere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilmelidir.

KVKK’ya uyum, detaylı bir süreç gerektirir ve sürekli bir çaba ister. Şirketlerin KVKK’ya uyum sağlamaları, müşteri güvenini artırmak, itibarı korumak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek adına kritik öneme sahiptir.

KVKK ihlali ne demektir?

KVKK ihlali, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) aykırı hareket etmeyi ifade eder. 6698 sayılı KVKK, kişisel verilerin korunmasını ve bu verilerin işlenmesinde bireylerin haklarını güvence altına almayı amaçlar. Bu kanuna uyulmaması durumunda gerçekleşen her türlü eylem ya da ihmalkarlık KVKK ihlali olarak kabul edilir. İhlaller, bireylerin kişisel verilerinin izinsiz veya yanlış bir şekilde işlenmesinden, güvenlik eksikliklerine kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

KVKK İhlallerinin Örnekleri

 1. İzinsiz Veri Toplama ve Paylaşma: Bir kişinin açık rızası olmadan onun kişisel verilerini toplamak, kullanmak veya üçüncü taraflarla paylaşmak.

 2. Veri Güvenliğini İhmal: Kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, veri sızıntısına veya kötü amaçlı kullanımına yol açabilir.

 3. Yanlış veya Güncel Olmayan Veri Kullanımı: Kişisel verilerin doğru ve güncel olmaması durumunda, bu verilerin kullanılması.

 4. Veri Saklama Sürelerine Uymama: Kişisel verilerin, kanunda belirtilen veya işlenme amacı gereği gerekli olan süreden daha uzun süre saklanması.

İhlal Sonucunda Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar

KVKK ihlalleri ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar arasında idari para cezaları, hukuki sorumluluklar, şirketin itibarının zedelenmesi ve müşteri güveninin azalması bulunur.

İhlali Önleme Yolları

KVKK ihlalini önlemek için şirketlerin ve veri sorumlularının dikkatli ve özenli davranmaları gerekmektedir. Bu, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve saklanmasını, veri sahiplerinin rızasının alınmasını, çalışanların KVKK konusunda eğitilmesini ve uygun veri yönetimi politikalarının uygulanmasını içerir.

Özetle, KVKK ihlali, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmemek anlamına gelir ve bu tür ihlaller, hem bireylerin haklarını zedeleyebilir hem de şirketler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

KVKK ihlallerinin cezası nedir?

KVKK, yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin korunmasına yönelik çeşitli yükümlülükler getirir ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanır. KVKK ihlalleri, idari para cezaları ile sonuçlanabileceği gibi, ciddi ihlallerde hapis cezası da söz konusu olabilir.

İdari Para Cezaları

KVKK’nın 18. maddesi gereğince, kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı hareket eden veri sorumlularına idari para cezası verilebilir. Bu cezalar, ihlalin ciddiyetine ve kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin:

 • Aydınlatma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar idari para cezası verilebilir.

 • Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne uyulmaması halinde, 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilir.

 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilir.

Hapis Cezası

KVKK’nın yanı sıra, Türk Ceza Kanunu kapsamında kişisel verilere ilişkin suçlar bulunmaktadır. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etmek, yaymak veya ele geçirmek ciddi suçlar olarak kabul edilir ve bu tür eylemler, hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

Rekabet Kurulu Cezaları

Ayrıca, KVKK ihlalleri rekabeti kısıtlayıcı eylemler olarak kabul edildiğinde, Rekabet Kurulu tarafından şirketlere yüksek miktarda para cezaları verilebilir.

İtibar Kaybı

KVKK ihlali, şirketler için sadece maddi cezalar anlamına gelmez. İhlaller aynı zamanda şirketin itibarına zarar verebilir ve müşteri güvenini azaltabilir.

KVKK ihlallerini önlemek için şirketlerin kanunlara uygun politikalar izlemesi, çalışanlarına düzenli eğitimler vermesi ve kişisel veri güvenliğine yatırım yapması son derece önemlidir. Kanunlara uygun hareket etmek, hem maddi yükümlülükleri önlemek hem de itibarı korumak açısından kritik bir öneme sahiptir.

KVKK’nın şirketler açısından önemi nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), şirketler için çeşitli yönlerden büyük önem taşır. Şirketlerin rekabetçi kalabilmek, müşteri güvenini korumak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için KVKK’ya uyum sağlaması gerekmektedir.

1. Müşteri Güvenini Artırır

KVKK’ya uygun çalışan şirketler, müşteri verilerini güvende tutarak müşteri güvenini artırır. Müşteriler, kişisel verilerinin güvende olduğunu bildiğinde, şirketle olan iş ilişkisinde daha rahat hissederler.

2. Rekabet Avantajı Sağlar

Günümüzde veri güvenliği, tüketiciler için önemli bir faktördür. KVKK’ya uyum, şirketlerin rakiplerine kıyasla daha güvenilir olduklarını göstermelerine ve bu sayede rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır.

3. Yasal Uyum ve Ceza Riskini Azaltır

KVKK’ya uyum sağlamak, şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve bu sayede potansiyel para cezalarından ve hukuki sorunlardan kaçınmalarına yardımcı olur.

4. İtibar Yönetimi

Bir KVKK ihlali, şirketin itibarına ciddi zarar verebilir. KVKK’ya uyum, veri ihlallerini ve itibar kaybını önlemeye yardımcı olan önemli bir adımdır.

5. İş Süreçlerinin Verimliliği

KVKK’ya uyum süreci, şirketlerin mevcut veri yönetimi ve iş süreçlerini gözden geçirmelerini gerektirir. Bu, daha verimli ve etkili iş süreçlerinin benimsenmesine yol açabilir.

6. Global Standartlara Uygunluk

Uluslararası iş yapan şirketler için, KVKK gibi veri koruma yasalarına uyum, global standartlara uygunluğu sağlamak ve uluslararası pazarda güvenilir bir partner olarak kabul görmek açısından önemlidir.

KVKK, şirketlerin kişisel verileri güvenli ve yasal bir şekilde işlemesini sağlar. Bu, müşteri güvenini artırırken, şirketin yasalara uyumlu olmasını, itibarını korumasını ve iş süreçlerini verimli hale getirmesini sağlar. KVKK’ya uyum, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda iş başarısı ve sürdürülebilirlik için kritik bir faktördür.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukatınızla Görüşün